Sestdienu ekskursijas, tālāki ceļojumi!

Priekam un atpūtai >

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis un pārziņa kontaktinformācija:

Mundus Travel Institute SIA, reģ.Nr. 40003855385, turpmāk tekstā Mundus Travels

Biroja adrese: Barona iela 34, Rīga, LV-1011, juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 28-109

E-pasts: mundus @mundustravels.com


Personas datu nepieciešamība un tiesiskais pamatojums / nolūku noteikšana

Likumīgums, godprātība un pārredzamība

Mundus Travels nodrošina pārredzamības principu, ar to saprotot, ka Mundus Travels nodrošina pilnīgu, precīzu un pārliecinošu datu subjektu informēšanu par sagaidāmo datu apstrādi un tās sekām.

Mundus Travels nodrošina likumīgu datu apstrādi, kas paredz, ka Mundus Travels atbildīgi izvēlas nolūkus, kādiem tā datus plāno apstrādāt, nepieļaujot tādu nolūku rašanos un īstenošanu, kuri var nepamatoti ietekmēt datu subjekta privātumu.

Datu apstrāde ir paredzēta tūrisma pakalpojumu sniegšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumisko un likumisko saistību izpilde):
 • Klienta un Ceļotāju identificēšanai
 • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai
 • Tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai
 • Apdrošināšanas polišu noformēšanai
 • Vīzu noformēšanai
 • Iesniegumu un pretenziju izskatīšanai
 • Norēķinu administrēšanai
 • Grāmatvedības atskaišu sagatavošanai
 • Parādu atgūšanai un piedziņai;
 • kā arī komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: Klienta piekrišana);
 • kā arī informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde).

Mundus Travels neslēdz distances līgumus un līdz ar to neveic datu automatizētu datu ievākšanu elektroniskā formātā.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas datu saņēmēju kategorijas ir

 • ceļojumu pakalpojumu sniedzēji
 • Mundus Travels darbinieki
 • ceļojumu vairumtirgotāji
 • ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi
 • transferu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi), muzeju un tūrisma objektu darbinieki un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji
 • vēstniecības un konsulārie departamenti
 • Klients, tas ir, persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Ceļotāju (ģimenes vai grupas locekļu) vārdā, ja Ceļotājs ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic Klients (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis)
 • darba devējs, ja Ceļotājs ir kāda uzņēmuma darbinieks, un Ceļotājs dodas komandējumā vai darba braucienā
 • trešās personas, ar kurām Mundus Travels ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina Mundus Travels uzņēmējdarbību
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma, tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Mundus Travels likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Mundus Travels likumīgās intereses.

Mundus Travels nosūtīs Ceļotāju personas datus uz trešajām valstīm, tikai ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei (tūrisma pakalpojumu sniegšanai) un Mundus Travels ir saņēmusi Ceļotāju piekrišanu.

Mundus Travels informē, ka nododot Ceļotāju personas datus uz Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Krievijas Federāciju, Baltkrievijas Republiku, Izraēlas Valsts teritoriju, Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.

Klientu un Ceļotāju tiesības (piekļuve personas datiem)

Datu apstrāde un glabāšana tiek īstenota, pamatojoties uz tiesiska pamata esamību. Mundus Travels nodrošina datu minimizēšanas principu, proti, iepriekš noteiktos līgumiskos un likumiskos nolūkus īstenot ar minimāli nepieciešamo datu apjomu šo nolūku sasniegšanai. Mundus Travels nodrošina integritāti un konfidencialitāti. Dati tiek glabāti tā, lai nodrošinātu datu drošību, novēršot neatļautu piekļuvi un mainīšanu, kā arī lai izvairītos no nejaušiem datu zudumiem vai bojājumiem.

Klientam un/vai Ceļotājiem, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt Mundus Travels piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Klientam un/vai Ceļotājiem ir tiesības pieprasīt un saņemt no Mundus Travels datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.

Klientam un/vai Ceļotājiem ir tiesības iesniegt pieprasījumu Mundus Travels par savu tiesību īstenošanu, līdz brīdim, kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Mundus Travels vai Klients un/vai Ceļotāji var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses: ierodoties klātienē Mundus Travels biroja adresē, uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu; nosūtot pieprasījumu elektroniski uz Mundus Travels norādīto e-pasta adresi, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu.

Klientam un/vai Ceļotājiem ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu. Gadījumā, ja Klients un/vai Tūristi nav savlaicīgi informējuši Mundus Travels par personas datu maiņu, Mundus Travels nenes atbildību par Klientam un/vai Ceļotājiem radītajiem zaudējumiem.

Mundus Travels pēc Klienta un/vai Ceļotāju pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Personas datu glabāšanas ilgums

Mundus Travels nodrošina glabāšanas ierobežojuma principu - datus glabāt tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūka sasniegšanai, un tik ilgi, cik tam ir tiesisks pamats un nepieciešamība.

Tiklīdz nolūks ir sasniegts un nav tiesiskas nepieciešamības un pamata datu saglabāšanai, dati tiek dzēsti.

Klientam ir tiesības rakstiski pieprasīt Mundus Travels Klienta datus uzglabāt ilgāk par minimāli nepieciešamo laiku (piemēram, paredzot vīzu pieprasījumus nākotnē).

Mundus Travels glabā un apstrādā Klienta un/vai Ceļotāju personas datus:

 • kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Mundus Travels vai Klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai celt prasību tiesā)
 • saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu 5 (piecus) gadus;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Klienta un Ceļotāju personas dati tiek dzēsti.

Pamatojums

Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu Tūrisma pakalpojuma līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem atbilstoši Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" un citiem tiesību normatīvajiem aktiem.

Personas datu nesniegšanas gadījumā Mundus Travels nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Klientam.

Tūrisma uzņēmums, veicot Ceļotāju personas datu apstrādi ievēros Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības, kā arī citus piemērojamos tiesību normatīvos aktus privātuma un datu apstrādes jomā.


Saņemiet informāciju un pasūtiet! Zvaniet, rakstiet, ienāciet:
Zvaniet67217790 Zvaniet25443302 Rakstiet WhatsApp Rakstiet e-pastuE-pasts: mundus@mundustravels.com. Klikšķiniet, lai nosūtītu! Ienāciet darbdienās
no 10:00-18:00
Birojs: Barona iela 34-6a, Rīga, LV-1011